مکان عکس : درمانگاه جواهری "نمایش روی نقشه"

شهر توریستی خوانسار

اسفند ماه 1393