مکان عکس:صفاییه
شهر توریستی خوانسار
زمستان 1392
عکس های موبایلی