مکان عکس : صفائیه

شهر توریستی خوانسار

پاییز 1392