زمستان خوانسار

دی ماه 1391

عکس: علی معصومی

زمستان خوانسار