مکان عکس: امام زاده احمد "نمایش روی نقشه"

شهر توریستی خوانسار

زمستان 1393