مکان عکس : شهر توریستی خوانسار

عاشورای 1392-1435

خوانسار-khansar