مکان عکس : استخر بهزیستی ، باغکل ( شهر توریستی خوانسار )


خوانسار