شهر توریستی خوانسار

روستای قودجان

کبوتر خانه های چهارقل

عکس: علی معصومی