مکان عکس : سد باغکل "نمایش روی نقشه"

شهر توریستی خوانسار

اردیبهشت 1394