مکان عکس : کوچه باغ های چالگی

شهر توریستی خوانسار

بهار 1393


پس از باران خوانسار