مکان عکس : تیزاب ( شهر توریستی و تفریحی خوانسار )
خوانسار