مکان عکس : پارک ملی سرچشمه
شهر توریستی خوانسار
پاییز 1393