مکان عکس : پارک ملی سرچشمه ( شهر توریستی خوانسار )

از چند زاویه از اینجا عکس گرفتم رو دوتاش دودل شدم خودم این یکی رو انتخاب کردم اون یکی رو توی ادامه قرار میدم شما هم انتخاب کنید


البته اختلاف کمی بینشونه بیشتر میشه گفت تو رنگ که مال سرعته عکاسیه شما انتخاب کنید کدام بهتره

1

سرچشمه خوانسار


2سرچشمه خوانسار