اسمان امشب خوانسار ( 1391/11/5 )

اطلاعات زیادی در باره این پدیده ندارم