مکان عکس : سد توریستی باغکل خوانسار

* تروخدا فکر شکار به سرتون نزنه و این پرنده هارو برای همیشه از اینجا بیرون نکنید


سد باغکل خوانسار