شهر توریستی خوانسار

روستای قودجان

عکس: علی معصومی