شهر توریستی خوانسار

خیابان دانشگاه 

پاییز 1393

عکس : علی معصومی