مکان عکس : بلندیهای جولام ( شهر توریستی خوانسار )
غروب خوانسار