مکان عکس : بلندیهای جولان ( شهر توریستی تفریحی خوانسار )
غروب خوانسار