مکان عکس : کوچه باغ های شهر توریستی خوانسار

* این پرنده خوش صدا در فصل بهار تا زمانی که جفت ماده اش روی تخم ها میخوابد شب تا صبح برای آن آواز سر میدهد تا جوجه ها سر از تخم دربیارند

بلبل