مکان عکس : خیابان امام (نمایش در نقشه)

شهر توریستی خوانسار

پاییز 1393