مکان عکس : امام زاده احمد "نمایش روی نقشه"

شهر توریستی خوانسار

بهار 1394

حق چاپ و انتشار نزد صاحب عکس محفوظ است