مکان عکس : سد باغکل

شهر توریستی خوانسار

عکس علی معصومی