مکان عکس : پارک عسل

شهر توریستی خوانسار

خرداد 1394

نوردهی : 150*30s