مکان عکس : حوالی امام زاده محمد حسن ( عشایر )

عشایر