مکان عکس : حسینیه دوراه "نمایش در نقشه"

شهر توریستی خوانسار

محرم 1436 - 1393

محرم خوانسار