مکان عکس : پارک ملی گلستانکوه

شهر توریستی خوانسار

بهار 1394