مکان عکس : قله های پارک ملی گلستانکوه شهر توریستی خوانسار 

خوانسار