مکان عکس : پارک ملی گلستانکوه

بهار 1393

با همراهی فرماندار محترم شهرستان