مکان عکس : حسینیه ابن الرضا "نمایش در نقشه"

شهر توریستی خوانسار

عاشورای 1436-1393

* این روز ها همه تماشاچی شدیم...