تصاویری از ماه گرفتگی دیشب
[تصویر: k4213_IMG_6086.jpg]

[تصویر: k5161_IMG_6090.jpg]

[تصویر: j221_IMG_6092.jpg]

[تصویر: o2455_IMG_60923.jpg]

[تصویر: b316_IMG_60923f.jpg]

[تصویر: r4711_IMG_6096.jpg]