با تشکر از جناب میرشفیعی عزیز که باعث شرمندی من شدن بدون شک این کار مسئولیت من رو در قبال شهرم بیشتر میکنه

http://shahabmirshafiee.blog.ir/1394/03/20/a110