مکان عکس : کوه سیل ( شهر توریستی خوانسار )

آفتاب پرست