مکان عکس : آبشار آب سفید استان لرستان شهرستان الیگودرز

نکته : مسافت ابشار تا خوانسار 110 کیلومتر و مسافت آبشار تا الیگودرز 150 کیلومتر ( ابشار مال کجاست )


اگاما