مکان عکس : پارک ملی گلستانکوه
شهر توریستی خوانسار
اردیبهشت 1393
عکس علی معصومی

خوانسار