مکان عکس : چهارباغ ( شهر توریستی خوانسار )

* چون عکس ظهر گرفته شده نورش به دل خودم هم نشست ولی سوژه رو دلم نیومد قرار ندم


کوه سیل