شهر توریستی خوانسار

آسیاب آبی (از معدود اسیاب های آبی در حال کار در ایران)

عکس علی معصومی