مکان عکس : پارک عسل

شهر توریستی خوانسار

خرداد 1394

* چه باور کنید و یا باور نکنید، اینجا آسمان شهر من است. به همین زیبایی، به همین تمیزی، به همین آرامش.

نور دهی 30 ثانیه